REGULAMIN SERWISU GamezHouse

I. REZYGNACJA Z USŁUGI

1. Dla operatora Orange:

2. Dla operatorów T-Mobile, Plus, Play:

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu multimedialnego GamezHouse, będącego serwisem, stanowiącym świadczenie dodatkowe (do usługi telekomunikacyjnej), w ramach usługi o podwyższonej opłacie, przeznaczonego na telefony komórkowe (zwany dalej „Usługi”). Serwis GamezHouse umożliwia dostęp do modnych i zabawnych gier (zwany dalej „Serwis”).

 

2. Usługodawcą (zwany dalej „Organizatorem”) i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest: MegaCloud Limited, 2. Rm 08-09, 29/F, Prosperity Ctr, 25 Chong Yip St, KLN, Hong Kong, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Hong Kong pod numerem 69443364-000-06-18-5, http://www.megacloud.co/, adres e-mail: info@megacloud.co, nr telefonu: +852 55308142, nr fax.: type fax.

 

3. Z Usług oraz z określonego w niniejszym Regulaminie Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach, wynikających z Regulaminu bądź zamieszczonych na stronie www lub innych materiałach dotyczących Serwisu. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy posiadający aktywną kartę SIM w sieci Orange & T-Mobile, których telefony komórkowe lub inne urządzenia są, kompatibilne z Telefon z systemem Android, iPhone i iPad (z telefonem komórkowym), smartfon BlackBerry i Windows Phone z systemem operacyjnym 7 lub wyższym.

 

4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

5. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu GamezHouse powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

 

6. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu GamezHouse i świadczonych Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu i świadczonych Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisie treści może stanowić samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

 

8. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu treści, w szczególności Obiektów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w ust. 6 powyżej oraz art. VI ust. 2 niniejszego Regulaminu. W szczególności utwory (Obiekty Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Operatora, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

 

9. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

 

10. Udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisów Obiekty Multimedialne, stanowią treści cyfrowe nie zapisane/dostarczane na materialnym nośniku.

 

III. REJESTRACJA i DOSTĘP DO SERWISU

1. 1. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik powinien dokonać odpowiedniego zamówienia / rejestracji na Stronie WWW lub WAP (zwanej dalej „Strona Aktywacyjna”) na którą Użytkownik zostanie przekierowany. Użytkownik musi zapoznać się z treścią przedstawioną na Stronie Aktywacyjnej i podążać za instrukcjami na niej wskazanymi. Rejestracja do Serwisu jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.

Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia Użytkownikowi jest prezentowana strona z potwierdzeniem zamówienia i z możliwością przejścia bezpośrednio do portalu.

Dodatkowo, w przypadku serwisu subskrypcyjnego/dostępu cyklicznego bezpośrednio po rejestracji do serwisu, Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną potwierdzającą, że rejestracja do serwisu dostępu zakończyła się powodzeniem, warunkami Serwisu, ceną oraz instrukcją jak dokonać dezaktywacji Serwisu.

 

2. 2. W ramach Serwisu Użytkownik będzie otrzymywać nieograniczony do portalu z usługa gier pod adresem http://pl.gamezhouse.com/terms, określonych w art. II ust. 1 Regulaminu.

W przypadku aktywacji serwisu z jednorazowym dostępem, dostęp jest udzielany na 1 tydzień Koszt dostępu do serwisu jednorazowego to PLN 22.69 zł brutto.

Serwis cykliczny jest tygodniowym serwisem subskrypcyjnym przedłużająca się automatycznie aż do momentu rezygnacji z Serwisu. Koszt dostępu do Serwisu subskrypcyjnego wynosi 22,69 zł brutto na tydzień (pobierane będą 1 opłaty po 22,69 zł brutto na tydzień. Opłata będzie naliczana w na tydzień odstępach od momentu aktywacji Serwisu.

Opłata zostanie doliczona do rachunku Użytkownika u jego Operatora (telefon na abonament) lub odliczona od środków na koncie (telefon na kartę).

Połączenie Internetowe jest konieczne dla korzystania z otrzymanych w ramach subskrypcji treści multimedialnych. Do opłaty za dostęp do Serwisu, nie są wliczone opłaty za transmisję danych. W przypadku gdy korzystanie z Serwisu wymaga pobierania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji GSM, opłaty te będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem zakontraktowanego Operatora.

 

3. W ramach Rejestracji, przed dokonaniem aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Organizator udostępni Użytkownikowi na Stronie WWW lub WAP następujące informacje oraz możliwości:

 

4. Po wyraźnym potwierdzeniu przez Użytkownika oświadczeń wskazanych w ust. 3 pkt. b) powyżej oraz po dokonaniu aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej,

 

5. W przypadku, jeśli skorzystanie z danego Serwisu będzie wymagało sprzętu (w tym telefonu) o szczególnych funkcjonalnościach, jeśli Obiekty Multimedialne nie będą interoperacyjne z niektórymi typami telefonów i w innych tego typu sytuacjach dotyczących funkcjonalności treści cyfrowych bądź ich interoperacyjności z telefonem bądź innym sprzętem lub oprogramowaniem, Organizator przekaże Użytkownikowi jasne informacje w tym zakresie na Stronie WWW lub WAP.

 

6. Dezaktywacji Serwisu subskrypcyjnego można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS o treści STOP GZH na numer specjalny wskazany na Stronie WWW lub WAP oraz w wiadomości SMS wysłanej do Użytkownika po aktywacji Serwisu.

 

IV. OPŁATY W SERWISIE GamezHouse

Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie dostępu w ramach aktywowanego przez niego Serwisu zgodnie z wymienioną powyżej częstotliwością.

 

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o udostępnianie Serwisu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin ten jest liczony od dnia zawarcia umowy.

 

2. Jednakże, Użytkownik traci przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

 

VI. POZOSTAŁE ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU GamezHouse ORAZ USŁUG

1. W celu skorzystania przez Użytkownika z Serwisu i pobrania Obiektu Multimedialnego (bądź skorzystania z innej treści dostępnej w ramach Serwisu) Użytkownik powinien:

 

2. Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako plik mobilny do telefonu komórkowego lub innego urządzenia końcowego, o którym mowa w art. II ust. 3 Regulaminu i jego zapisu w pamięci urządzenia w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danego Obiektu Multimedialnego oraz w informacji przekazywanej Użytkownikowi zgodnie z art. III ust. 5 pkt. 1) Regulaminu). Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Obiektów Multimedialnych wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczony jest dany Serwis). Powyższe oznacza w szczególności, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

VII. JAKOŚĆ SERWISU I REKLAMACJE

1. Organizator zapewnia, iż Serwis, w tym Obiekty Multimedialne, będą udostępnione Użytkownikowi w sposób należyty i wolny od wad.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za należytą realizację Serwisu na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania. Reklamacje powinny być składane pocztą elektroniczną na adres e-mail: info-pl@mobileinfo.biz lub pisemnie na adres siedziby spółki z dopiskiem „Reklamacja - GamezHouse”. W razie pytań infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: +48 0223974315.

4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, oraz dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).

5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy wskazany uprzednio przez Użytkownika w reklamacji.

6. Organizator nie przewiduje świadczenia usług posprzedażowych.

7. Organizator oświadcza, iż przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść jest dostępna na stronie http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04/polandcoc.pdf

8. Organizator nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z zamówieniem i korzystaniem z Serwisów MT.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie https://pl.gamezhouse.com/terms.

2. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer MSISDN telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisu. Organizator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru MSISDN.

3. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi z zakresu ochorony danych osobowych, włącznie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Dane te mogą być również przetwarzane na zlecenie administratora przez DIMOCO Europe GmbH, z siedzibą w Brunn am Gebirge, Campus 21, Europaring F15/302, 2345 Brunn am Gebirge, Austria. Dane Uczestników będą przetwarzane w zakresie oraz celu niezbędnym do dostarczenia Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Serwisu zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż dostarczenie Serwisu wynika z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownicy są uprawnieni przede wszystkim do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda usunięcia lub sprostowania swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: info-pl@mobileinfo.biz umieszczając w treści żądanie wraz z numerem MSISDN. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w art. II ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Spory wynikające z umowy o udostępnianie Serwisów będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.