Prywatność

O nas – GamezHouse

Niniejsza Polityka reguluje korzystanie z mobilnej witryny GamezHouse oraz wszelkich treści, produktów i usług udostępnianych z tej witryny lub za jej pośrednictwem.

Witryna mobilna i strona internetowa są udostępniane przez GamezHouse, które są dostarczane przez Rm 08-09, 29/F, Prosperity Ctr, 25 Chong Yip St, KLN, Hong Kong i jej oddział MegaCloud Limited zarejestrowanej firmy w Hong Kongu , dalej zbiorczo określane jako "Firma, my, my, nas samych, siebie". MegaCloud Limited jest dostawcą treści i prowadzi GamezHouse. Witryna mobilna GamezHouse jest hostowana przez MegaCloud Limited w Hongkongu. Wspólnie oferujemy usługi subskrypcji GamezHouse i zapewniamy dostęp do gier i aplikacji opartych na przeglądarkach itp.

Cel niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się chronić i chronić prywatność Twoich danych osobowych, przestrzegając wszystkich obowiązujących i wymaganych wytycznych dotyczących prywatności, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych w Wielkiej Brytanii.

Niniejsza Polityka Prywatności określana jako "Polityka" jest dokumentem publicznym, który określa nasze podejście w odniesieniu do naszego przetwarzania i przetwarzania danych osobowych, które możemy zbierać od Ciebie lub Ciebie. Przedstawiono w niej nasze praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, bezpieczeństwa, przechowywania, przechowywania dokumentacji, konserwacji i transgranicznego udostępniania informacji (w stosownych przypadkach) dotyczących twoich danych osobowych.

Niniejsza polityka została włączona do regulaminu GamezHouse i strony mobilnej GamezHouse. Akceptując Regulamin GamezHouse, zgadzasz się na niniejsze Zasady. Kopię niniejszych Zasad można przesłać pocztą / pocztą elektroniczną na Twoje żądanie.

Rozpatrywanie danych osobowych

Aby zapewnić usługę subskrypcji GamezHouse, musimy zebrać pewne informacje o Tobie. Dane osobowe, które możemy gromadzić o Tobie, to między innymi Twój numer telefonu komórkowego i Twoje imię i nazwisko. W przypadku, gdy możemy być zobowiązani do zbierania dodatkowych lub dodatkowych informacji o Tobie, aby dostarczyć Ci nasze produkty, usługi, zapewnimy, że uzyskaliśmy Twoją zgodę i poinformujemy Cię o tym.

Gromadzenie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem wielu kanałów, w tym:

Gromadzimy Twoje dane osobowe głównie w celu dostarczenia Ci naszych produktów i usług, na przykład usługi subskrypcji GamezHouse, a następnie:

Wrażliwa informacja

Informacje wrażliwe definiowane są jako informacje o Twojej rasie, pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych, płci itp. Ogólnie rzecz biorąc nie zbieramy ani nie potrzebujemy poufnych informacji o Tobie w celu dostarczenia Ci naszych produktów i usług. W przypadku, gdy jest to wymagane, zrobimy to, upewniając się, że uzyskaliśmy zgodę, a my wykorzystamy wyłącznie informacje zebrane w celu, dla którego dostarczyli Państwo informacje poufne.

Wykorzystanie / ujawnienie danych osobowych

Podstawowy cel

Dostarczając produkt i usługi GamezHouse, o które prosiłeś / zasubskrybowałeś, ujawnimy Twoje dane osobowe organizacjom zewnętrznym spoza Firmy, takim jak dostawca usług telefonii komórkowej, aby zabezpieczyć pobieranie opłat. Twoje dane osobowe są ujawniane tym organizacjom tylko w związku z dostarczaniem / obsługą żądanych / subskrybowanych usług zgodnie z Twoją prośbą.

Spółka może również wykorzystywać zebrane informacje na temat technologii do (1) śledzenia korzystania przez osobę z GamezHouse, (2) w celu określenia, które obszary witryn mobilnych Firmy są najczęściej używane. Informacje te pomagają nam lepiej zrozumieć doświadczenia użytkowników indywidualnych online w zakresie dalszego ulepszania / ulepszania naszych produktów i usług oraz w zakresie docelowych reklam i promocji.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe:

Ujawnienie transgraniczne

Możemy być zobowiązani do przeniesienia Twoich danych osobowych do naszych zewnętrznych dostawców usług w jurysdykcjach poza Wielką Brytanią. Nasi partnerzy / dostawcy usług zewnętrznych dostarczają nam hosta danych i wsparcie techniczne. Ci partnerzy / usługodawcy podlegają ścisłej kontroli, która chroni twoje dane przed nieautoryzowanym użyciem lub ujawnieniem, a ich dostęp do twoich danych osobowych jest ograniczony do zakresu niezbędnego do wykonywania ich pracy. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​usługodawcy zewnętrzni, z którymi mamy do czynienia, zobowiązują się do przestrzegania wysokich standardów ochrony danych i przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych w swoich jurysdykcjach. Takie środki są jasno określone w umowie zawartej między nami a naszym zewnętrznym dostawcą usług. Kontrakty wymagają od odpowiedniego usługodawcy będącego stroną trzecią spełnienia ustanowionych przez nas norm prywatności w zakresie ochrony danych osobowych i przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Ujawnimy dane osobowe wyłącznie naszym partnerom zewnętrznym, o których mowa powyżej, jeśli udzielili nam Państwo zgody, lub jeśli ujawnienie dotyczy głównego powodu, dla którego zbieraliśmy te informacje i można oczekiwać, że zrobimy to w odpowiedni sposób.

Radzenie sobie z niezamawianymi danymi osobowymi

W przypadku, gdy otrzymamy lub natrafimy na niezamówione dane osobowe o Tobie, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że informacje są niezbędne dla naszej działalności i działalności oraz że wyraziłeś zgodę na ujawnienie informacji. Jeśli zostanie uznane za niewłaściwe i zgodne z twoją zgodą, ustalimy, czy uzyskane informacje muszą zostać usunięte / zniszczone i podejmują niezbędne środki, aby bezpiecznie zniszczyć te informacje.

Bezpieczeństwo informacji

Przechowujemy dane osobowe zgromadzone w bazie danych na naszych serwerach. Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że nasze komputery mają odpowiednie środki bezpieczeństwa (takie jak zapora sieciowa, bezpieczne środowisko pracy i przepływy pracy, bezpieczne serwery, prawa dostępu itp.) W celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji w ramach kontrola Spółki. Niezależnie od takich środków, nie możemy zagwarantować, że środki bezpieczeństwa uniemożliwią nielegalny dostęp do naszych komputerów i skradzione lub zmienione indywidualne informacje na ich temat.

Adresy bezprzewodowe.

Jeśli podany przez Ciebie adres e-mail to bezprzewodowy adres e-mail, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości pod takim adresem od Firmy lub jej partnerów biznesowych (chyba że i dopóki nie zdecydujesz się nie otrzymywać takich wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami w wypisać część tych zasad). Rozumiesz, że standardowe stawki operatora sieci komórkowej mają zastosowanie do tych wiadomości. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem lub autoryzowanym użytkownikiem urządzenia bezprzewodowego, na którym odbierane są wiadomości oraz że jest upoważniony do zatwierdzenia odpowiednich opłat

Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszych materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, narzędzie "opt out" jest przez cały czas dostępne.

Usługa krótkich wiadomości.

Możemy udostępnić usługę, za pomocą której można odbierać wiadomości na urządzeniu bezprzewodowym za pośrednictwem usługi krótkich wiadomości ("Usługa SMS"). Dane uzyskane od użytkownika w związku z tą usługą SMS mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, nazwę dostawcy oraz datę, godzinę i treść wiadomości. Użytkownik oświadcza, że ​​ma 18 lat i jest właścicielem lub autoryzowanym użytkownikiem urządzenia bezprzewodowego, na którym będą odbierane wiadomości, oraz że jest upoważniony do zatwierdzenia stosownych opłat. Oprócz wszelkich opłat, o których otrzymujesz powiadomienie, standardowe stawki za wysyłanie wiadomości przez dostawcę dotyczą naszego potwierdzenia i całej późniejszej korespondencji SMS. Wszystkie opłaty są naliczane i płacone przez operatora sieci komórkowej. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w odbiorze wiadomości SMS, ponieważ dostawa podlega skutecznej transmisji od operatora sieci. Usługi SMS-owe są świadczone na zasadzie AS IS. Firma może również uzyskać datę, godzinę i treść wiadomości w trakcie korzystania z Usługi SMS. Wykorzystamy informacje uzyskane w związku z naszą usługą SMS zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli opłaty zostaną naliczone na fakturze rachunku bezprzewodowego, możemy przekazać przewoźnikowi odpowiednie informacje w związku z tym. Twój operator sieci komórkowej i inni dostawcy usług mogą również zbierać dane o używaniu urządzeń bezprzewodowych, a ich praktyki są regulowane przez własne zasady. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Usługa SMS jest świadczona za pośrednictwem systemów bezprzewodowych, które wykorzystują urządzenia radiowe (i inne środki) do transmisji komunikacji w złożonych sieciach. Nie gwarantujemy, że korzystanie z Usługi SMS będzie prywatne lub bezpieczne i nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za brak prywatności lub bezpieczeństwa. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za podejmowanie środków ostrożności i zapewnianie środków bezpieczeństwa najlepiej dostosowanych do sytuacji i zamierzonego korzystania z Usługi SMS. Możemy również uzyskać dostęp do zawartości Twojego konta i konta bezprzewodowego Twojego operatora w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów technicznych i reklamacji związanych z usługami. Firma może wykorzystywać dane osobowe w celu świadczenia żądanych usług, w tym usług wyświetlających spersonalizowane treści i reklamy. Firma może również wykorzystywać dane osobowe do audytu, badań i analiz w celu obsługi i ulepszania naszych technologii i usług. Firma może udostępniać dane zagregowane i nieosobowe partnerom biznesowym stron trzecich. Gdy firma korzysta z partnerów biznesowych w celu pomocy firmie w przetwarzaniu danych osobowych, firma wymaga, aby postępowali zgodnie z naszą Polityką prywatności i wszelkimi innymi odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa. Firma może również udostępniać informacje stronom trzecim, w tym między innymi, postępując zgodnie z procesem prawnym, zapobiegając oszustwom lub zagrożeniom, a także zapewniając bezpieczeństwo naszej sieci i usług. Możesz usunąć swoje dane z bazy danych firmy. Jeśli usuniesz swoje dane z bazy danych Firmy, nie będą one już wykorzystywane przez Firmę do celów drugorzędnych, ujawniane stronom trzecim lub używane przez Firmę lub osoby trzecie do wysyłania do Ciebie korespondencji promocyjnej. Możesz usunąć swoje dane wysyłając prośbę na piśmie przez e-mail na adres: info-pl@mobileinfo.biz

Dostęp i korekta danych osobowych

Dostęp

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, które możemy posiadać na jego temat, przez:

W obowiązujących przepisach dotyczących ochrony prywatności obowiązują okoliczności, w których możemy nie udostępnić Państwu danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Na przykład, nie możemy dać Ci dostępu, jeśli miałoby to nieuzasadniony wpływ na prywatność innej osoby lub dostęp do niej stanowi poważne zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

asadniczo nie ma kosztów uzyskania dostępu do danych osobowych, które przechowujemy o Tobie, chyba że prośba jest złożona lub wymaga dużych zasobów. Jeśli zaistnieje opłata, będzie to uzasadnione, a my powiadomimy Cię o tym, co się stanie, abyś mógł wyrazić na to zgodę, zanim przejdziemy do dalszych kroków.

Korekta

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe, które zbieramy, używamy i ujawniamy są poprawne, dokładne i aktualne. Aby zapewnić ich dokładność, zachęcamy do informowania nas o wszelkich zmianach w informacjach, które możemy posiadać. Daj nam znać:

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zaktualizować twoje dane osobowe w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Cookies

Firma może wykorzystywać pliki cookie i technologię Web Beacon do łączenia określonych informacji związanych z Internetem. Ponadto firma może korzystać z innych nowych i zmieniających się źródeł informacji w przyszłości. (a) Cookies. "Pliki cookie" to funkcja oprogramowania przeglądarki. Jeśli ta opcja jest włączona, możemy zapisywać pliki cookie, które mogą przechowywać niewielkie ilości danych na Twoim komputerze na temat Twojej wizyty na dowolnej stronie naszych witryn mobilnych. Pliki cookie pomagają nam śledzić, które z naszych funkcji najbardziej Cię interesują i jakie treści oglądałeś podczas poprzednich wizyt. Gdy ponownie odwiedzasz tę stronę, pliki cookie pozwalają nam dostosować zawartość zgodnie z Twoimi preferencjami. Możemy wykorzystywać pliki cookie do: śledzenia liczby odwiedzin powrotnych do tej witryny; gromadzić i zgłaszać zagregowane, statystyczne informacje na temat korzystania z witryny; dostarczaj konkretnych treści na podstawie Twoich zainteresowań lub historii oglądania; zapisz hasło, aby ułatwić dostęp do naszej strony. Możesz wyłączyć pliki cookie, chociaż strona może nie działać prawidłowo. Preferencje przeglądarki można modyfikować w celu akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie lub żądania powiadomienia po ustawieniu pliku cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie http://cookiecentral.com. Ważne jest, aby wiedzieć, że możesz usunąć pliki cookie lub identyfikatory cyfrowe z urządzenia, a także wyłączyć ich używanie w przyszłości, zmieniając ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce. Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji i funkcji witryn mobilnych firmy, musisz zaakceptować pliki cookie. (b) Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Sygnał sieciowy to kod programistyczny, który można wykorzystać do wyświetlania obrazu na stronie internetowej, ale można go również wykorzystać do przeniesienia unikalnej identyfikacji użytkownika do bazy danych i powiązania z wcześniej uzyskanymi informacjami o osobie w bazie danych. Umożliwia to firmie śledzenie niektórych odwiedzanych witryn komórkowych. Sygnały nawigacyjne sieci Web służą do śledzenia zwyczajów behawioralnych online w celach marketingowych w celu określenia produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować. Poza używaniem sygnalizatorów sieciowych na stronach internetowych, firma wykorzystuje również sygnały nawigacyjne w wiadomościach e-mail wysyłanych do osób wymienionych w bazie danych firmy. (c) Adresy IP. Firma automatycznie śledzi określone informacje na podstawie Twojego zachowania na stronie. Możemy wykorzystywać te informacje do wewnętrznych badań dotyczących demografii, zainteresowań i zachowań naszych użytkowników, aby lepiej zrozumieć, chronić i służyć Tobie i naszej społeczności. Informacje te mogą obejmować adres URL, z którego właśnie pochodzisz (bez względu na to, czy ten adres URL znajduje się w witrynie), adres URL, do którego należy przejść (bez względu na to, czy ten URL znajduje się w witrynie), informacje o przeglądarce i adres IP . Twój protokół internetowy ("IP") jest unikalnym "adresem internetowym", który jest przypisany do Ciebie przez Twojego dostawcę usług internetowych ("ISP"). W przypadku sieci lokalnej ("LAN"), DSL lub modemu kablowego, adres IP może być na stałe przypisany do określonego komputera. Adresy IP są automatycznie rejestrowane przez serwery WWW, zbierając informacje o wzorcach ruchu użytkownika. Podczas gdy adres IP nie identyfikuje osoby po imieniu, może, przy współpracy z usługodawcą internetowym, zostać wykorzystany do zlokalizowania i identyfikacji osoby korzystającej z Internetu. Twój adres IP może jednak ujawnić, z jakiego obszaru geograficznego łączysz się lub z jakiego ISP korzystasz. Ponadto inne odwiedzane witryny komórkowe mają adresy IP, a my możemy zbierać adresy IP tych witryn mobilnych i ich stron. (d) Profile komputerowe. Firma może również zbierać i gromadzić inne anonimowe dane, które pomogą nam zrozumieć i przeanalizować doświadczenia naszych gości w Internecie. Na przykład firma może gromadzić dane o odwiedzających dotyczące nazw domen, typu używanych przeglądarek, oprogramowania systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu, możliwości kolorystycznych, wtyczek do przeglądarek, ustawień języka, preferencji plików cookie, słów kluczowych w wyszukiwarkach i włączania obsługi języka JavaScript. Po podaniu nam osobistych danych identyfikacyjnych, jesteśmy w stanie wykorzystać takie dane odwiedzających do identyfikacji użytkownika. (E) Analiza danych. Technologia analizy danych może być stosowana od czasu do czasu, jeśli jest używana przez klienta firmy. (f) Nowa technologia. Wykorzystanie technologii w Internecie, w tym plików cookie i sygnalizatorów sieciowych, szybko się rozwija. W związku z tym firma zdecydowanie zachęca osoby do ponownego zapoznania się z niniejszymi zasadami w przypadku wszelkich aktualizacji dotyczących korzystania z nowych technologii.

Spinki do mankietów

Witryny mobilne i wiadomości e-mail czasami zawierają linki hipertekstowe do witryn mobilnych stron trzecich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich innych witryn mobilnych. Powiązane strony mobilne mogą zawierać linki do witryn mobilnych obsługiwanych przez strony trzecie. Takie linki są dostępne tylko dla Twojej wygody i odniesienia. Firma nie działa ani nie kontroluje w żaden sposób żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług dostępnych w takich witrynach podmiotów zewnętrznych. Umieszczenie linku do strony internetowej nie oznacza poparcia dla usług lub strony, jej zawartości ani organizacji sponsorującej.

Dalsze wyjaśnienia

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad. W przypadku, gdy wymagają Państwo dalszych wyjaśnień lub chcą omówić lub uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: info-pl@mobileinfo.biz

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka jest prawidłowa z datą wydania wspomnianą powyżej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsza Polityka może ulec zmianie przez nas w dowolnym momencie. W przypadku zmian w niniejszych Zasadach zmiany będą obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki w tej witrynie mobilnej. Nie powiadamiamy o zmianach w jakikolwiek inny sposób niż publikując zmienione zasady w tej witrynie mobilnej. Prosimy często sprawdzać stronę mobilną w poszukiwaniu aktualizacji, ponieważ ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się ze zmianami.

Data wejścia w życie

Styczeń 2019

Definicje

Dane osobiste odnosi się do danych, prawdziwych lub nie, dotyczących osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych; lub z tych danych i innych informacji, do których organizacja ma lub może mieć dostęp. Obejmuje to dowolny zestaw danych (np. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu itp.), Które razem mogłyby zidentyfikować osobę.

Wykorzystanie informacji oznacza przetwarzanie i przetwarzanie informacji zebranych od Ciebie przez nas.

Ujawnienie informacji ogólnie oznacza proces lub akt ujawniania / przekazywania informacji spoza firmy przy jednoczesnym dostarczaniu produktu lub usługi zgodnie z umową uzgodnioną przez klienta.

Podstawowy cel oznacza początkowe i zamierzone wykorzystanie informacji, z których zostały zebrane.

GDPR

Przestrzegamy przepisów UE określonych 25 maja 2018 r. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [tutaj].